top of page

Lisaks Guatemala Vabariigi diplomaatilistele esindustele esindavad Guatemala huve maailmas ka Guatemala Vabariigi aukonsulid. Aukonsuli näol on tegemist asukohariigi kodaniku või tunnustatud püsielanikuga, kelle esmaseks ülesandeks on konsulaarabi osutamine Eestis ajutiselt viibivatele või püsivalt elavatele Guatemala kodanikele, eriti hädasolijatele, kes on sattunud ajutisse hädaolukorda õnnetusjuhtumi, haiguse, kuriteo ohvriks langemise või muu asjaolu tõttu. Tema funktsiooniks on samuti kaitsta Guatemala kodanike huve rahvusvahelise õigusega lubatud piirides.

   

Aukonsul ei pea olema esindatava riigi kodanik. Samas üritab aukonsul oma teadmiste ja oskustega edendada lähetajariigi ja oma asukohariigi vahelisi suhteid nii äris, kultuuris, hariduses kui ka muudes elutähtsates valdkondades.

Aukonsul tegutseb kindlas konsulaarpiirkonnas või asukohariigi kogu territooriumil. Guatemala Vabariigi aukonsuli puhul on tema konsulaarpiirkonnaks kogu Eesti Vabariik.

 

Aukonsuli pädevus on määratletud konsulaarseaduses ja muudes õigusaktides, Viini konventsioonis ning rahvusvahelises kogemuses. Aukonsul ei saa üldjuhul oma ülesannete täitmise eest ei lähetaja- ega asukohariigilt töötasu. Tal puudub diplomaatiline ametikoht. Asukohariigis on ta sageli seotud muude ettevõtmistega ja lähetajariiki esindab ta osaajaliselt, ehk oma põhitöö kõrvalt.

   

Guatemala aukonsuli nimetab ametisse määramata ajaks Guatemala Vabariigi president ja tema pädevuse määrab välisminister käskkirjaga. Aukonsulile väljastakse patent. Siiski peab lähetajariik veenduma, et asukohariik (Eesti) on aukonsuliks nimetatud isikule andnud oma nõusoleku, millele järgneb Exequatur'i pidulik üleandmine.

   

Tegemist on isikuga, kes on sündinud või elanud suure osa oma elust asukohariigis, kes tunneb asukohariigi vastu sügavat austust ja poolehoidu. Ta valdab keelt ja tunneb hästi ühiskonda, milles ta elab. Tänu tema tegevusele suhtleb ta paljude inimeste ja asutustega. Koostöös Stockholmis asuva saatkonnaga osutab ta mitmekülgset abi, jagab informatsiooni Guatemalas elamise, töötamise või õppimise kohta, korraldab üritusi, nõustab reisijaid, abistab ametlike dokumentide vormistamisel ja hankimisel, aitab lahendada asukohariigis tekkinud probleeme, esineb koolides, ülikoolides ja riigiasutustes eesmärgiga levitada teadmisi esindatava riigi kultuurist, ressurssidest, institutsioonidest, investeerimisvõimalustest, turismist, kaitseb lähetajariigi ja selle kodanike huve, arendab riikidevahelisi sõbralikke suhteid ning edendab majandus-, kultuuri- ja teadussuhteid.

   

Aukonsul võib ka tegutseda notarina, perekonnaseisuametnikuna jmt volituste piires. Aukonsul võib teha ka tõlke välisriigis või Eestis välja antud avalikust dokumendist ja kinnitada selle õigsust oma allkirja ja ametipitsatiga. Samuti kinnitab ta ametlikult allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsust haldusmenetluse seaduse kohaselt. Aukonsul väljastab ka isikut tõendava dokumendi duplikaadi Eestis viibivale Guatemala kodanikule. Aukonsul võib põhjendatud vajaduse korral välja anda Guatemala kodaniku või Guatemala juriidilise isiku taotlusel tõendi talle teada olevate asjaolude kohta, kooskõlastades tõendi andmise Guatemala Vabariigi saatkonnaga Rootsis. Aukonsul vastutab isiklikult tõendi õigsuse ees.

Eesti Vabariigi Välisministeerium annab välja diplomaadi- ja teenistuskaarte välisriigi esinduste töötajatele, et tagada nendele isikutele rahvusvahelises õiguses, eelkõige diplomaatiliste suhete Viini konventsioonis ning konsulaarsuhete Viini konventsioonis ettenähtud puutumatus ja eesõigused vastavalt isiku staatusele ja seotusele välisriigi esindusega. Aukonsulile väljaantav teenistuskaart  tõendab selle kasutaja seotust  välisriigi esindusega Eestis.

Tema ülesannete täitmisel osutavad aukonsulile asukohariigi kõik tsiviil- ja sõjaväevõimud igakülgset seaduslikku abi ja kaitset ning tagavad vastavalt tema ametikohale ettenähtud puutumatus ja eesõigused.

Guatemala aukonsulaadi esmakordse avamise puhul Eestis 2018. aastal oli tegemist ajaloolise sündmusega, kuna see langes kokku 100. juubeli pidustustega.

AUKONSUL
Andrea Bochese, Cónsul Honorario de Guatemala en Estonia

Andrea Bochese on lõpetanud võõrkeelte ja väliskirjanduse magistriõppe Milaano Università Cattolica del Sacro Cuore's saksa keele ja filoloogia erialal. Ta on ennast täiendanud Tartu Ülikoolis klassikalise filoloogia erialal. Töötas Rooomas asuvas Transpordi ja Merenduse ministeeriumis Mereväe ohvitserina. 1996. aastal asus ta püsivalt elama Eestis, kus ta õpetas mitmes erinevas koolis ja kõrgkoolis itaalia ja ladina keelt ning ajalugu. Alates 2007.a-st tegutseb ta itaalia ja hispaania keele vandetõlgina tõlkebüroos Vandetõlk AB OÜ. Tema kontor asub pealinna suurimas notaribüroos Radissoni maja ärihoones (www.notarnet.ee). Ta kuulub mitme organisatsiooni juhatusse. Valdab itaalia, eesti, hispaania, inglise ja saksa keelt; räägib suhtlustasandil vene keelt. Tema huvialadeks on lugemine, klaveriõpe, võõrkeeled, ujumine ja loodus.

Tallinnas asuva aukonsulaadi ruumides võivad külastajad tutvuda infomaterjaliga Guatemala kohta ja seda kaasa võtta. 

Tänu heale ja sujuvale koostööle Guatemala rahvusliku turismiagentuuriga INGUAT on olemas infolehed, brošüürid, voldikud, heade tavade käsiraamatud, kaardid, traditsioonilised riidest valmistatud murenukud, ereda värviga kangast käepaelad, Guatemala kunstnike maalid ja Chichicastenango turult pärit käsitöötooted, posterid, pildid, raamatud, jne.

Loomulikult ei puudu Guatemala väljapaistvate kirjanike teosed nagu näíteks Nobeli kirjanduspreemia pälvinud Miguél Ángel Asturias'e luule ja proosa .

Andrea Bochese, Consulado Honorario de Guatemala en Tallinn, Estonia

Exequatur

Andrea Bochese exequatur, eksekvaatur, Guatemala  Eestis

Patent

Patente Consul Honorario de Guatemala en Estonia
artesanía Maya Chichicastenango
Artesanía Maya 2 Chichicastenango
Pintura Atitlan San Juan de la Laguna
bottom of page